602 319 992

Získejte 50% slevu na 1. návoz
Jednorázová sleva 50%
za odebírání newsletteru.


Sleva se vztahuje pouze
na 1. návoz odpadu Vaší
dopravou na naší skládku odpadu.
Kontaktujte násfacebook google+

Recyklace stavební suti

05.05.2014

Jak naložit se stavební sutí a dalším stavebním demoličním odpadem?

S příchodem jara přichází už netrpělivě vyhlížené slunečné dny a s nimi práce na zahrádkách, zahradách, chalupách i na nových domech. Na řadě je staré zdivo, materiál vzniklý demolicí nebo přestavbou domů, stavební suť, tedy zbytky cihel, omítek či barvy. Potřebujeme učinit co nejdříve velký jarní úklid. V zahradním domku se nám povalují nepoužitelné dveřní zárubně, stará okna, trámy. Tohle všechno se dá dvěma slovy pojmenovat stavebním odpadem. Mezi stavební odpad patří nejen dřevěné stavební prvky a sutě ze zdiva, své místo tu mají také zbytky rozvodů jednotlivých sítí, např. vodovodní a odpadní potrubí.

Tyto zdánlivě odlišné věci mají minimálně dvě společné vlastnosti:
Už je pravděpodobně nepotřebujeme. Jsou ale recyklovatelné a může je tak využít někdo jiný a nám už doma nebudou „překážet“.

Stavební a demoliční odpady jsou pro ČR významným zdrojem druhotných surovin. Stavební odpad je likvidován výhradně sběrnými dvory nebo specializovanými firmami. Žádný z výše uvedeného odpadu nemá co dělat ve směsném komunálním odpadu. Správný postup je odvoz tohoto odpadu buď na sběrný dvůr, nebo si objednat na odvoz specializovanou firmu. Stavební odpad je poté tříděn a recyklován.

Recyklace

Recyklace stavebních odpadů je dynamicky se rozvíjející obor. Pořád je co zdokonalovat a dnešní recyklační linky se snaží minimalizovat při své činnosti hluk i prach. Je možné použít mobilní linky, které pracují přímo v objektu demolice stavby.

Konstrukční celky staveb se opětovně užívají k původnímu účelu. Pokud to není možné, odpad se mechanicky upravuje na kmenový produkt, tzv. recyklát (živičný, betonový, cihelný, směs živice, betonu a kameniva, jemné násypné směsi tříděné a netříděné z betonu a cihel, jemné směsi pro antuková a travnatá hřiště).

Princip recyklace

Kvalita recyklátu a efektivnost celého procesu je přímo úměrná kvalitě demoličních prací, respektive třídění materiálu z demolice přímo v místě jejich vzniku. Při recyklaci hraje hlavní roli důsledné třídění během demoličních prací. Důležité je oddělování kontaminovaných a škodlivých materiálů od nekontaminovaných, oddělování cizorodých materiálů, např. do samostatných kontejnerů a oddělen musí být bezesporu i nebezpečný odpad, např. azbest. Dále se třídí minerální sutě na základní druhy.

V procesu recyklace stavební suti se používá velké množství strojů od drtičů drobné stavební suti, přes drtící jednotky, třídící jednotky, až po magnetické separátory. Recyklační linky jsou složeny právě z těchto zařízení a mohou být na kolovém i pásovém podvozku.

Využití

Recyklát využíváme jako stavební výrobek nebo jako upravený stavební odpad k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven, k terénním úpravám, rekultivacím skládek, a k dalším úpravám povrchů narušených lidskou činností. Stavební a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu ale nelze využívat na povrchu terénu, protože nedokážeme obecně prokázat obsah škodlivin. Neupravené stavební a demoliční odpady je tedy možné ukládat jedině na skládky jako odpad.

K recyklovanému stavebnímu prvku má řada spotřebitelů ještě značnou nedůvěru, kvalita recyklátu jde však s dobou a nástupem nových technologií značně kupředu. Základní recykláty jsou hojně využívány. Recykluje se beton, sklo, keramické prvky, dřevo, asfalt. Beton se využívá např. jako kamenivo do nových betonových směsí, dále jako podkladní materiál pod silnice či železnice, ale má i další využití.

Recyklací skla získáváme skleněné obaly a tepelné izolace. Díky recyklaci keramických prvků může probíhat výroba cihlobetonu, drenážního betonu, nepálených lisovaných cihel, antuky.

Recyklací dřeva dostáváme palivo, mulčovací směsi. Ze štěpek se také vyrábí dřevotřískové desky.
Asfalty recyklujeme a využíváme dále jako podkladní vrstvu pro málo zatěžované vozovky.